Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja toimiala 

Yhdistyksen nimi on Pidä Lappi Siistinä ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi ja toiminta-alue on Lappi. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää englanninkielistä käännöstä Keep Lapland Tidy 

2§ Yhdistyksen tarkoitus 

Pidä Lappi Siistinä ry edistää ja kehittää Lapin kävijöiden ja paikallisten asukkaiden ympäristötietoisuutta, sekä tietoisuutta puhtaan, viihtyisän ympäristön säilymisen merkityksestä tulevaisuuteen. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: 

1. ympäristökasvatuksella, kuten järjestämällä kouluvierailuja sekä osallistumalla koululaisten teemapäiviin

2. ympäristötoiminnalla, kuten järjestämällä ja osallistumalla talkootoimintaan, ympäristöön liittyviin projekteihin, kampanjoihin tai hankkeisiin 

3. järjestämällä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä edistämällä yhteyksiä ympäristöalan ja lappilaisten toimijoiden välillä 

4. tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja, 

5 selvitys- ja tutkimustoiminnalla ja 

6. muulla vastaavalla toiminnalla, joka on yhdistyksen tarkoituksen mukaista. 

Yhdistys saa varoja toimintaansa: 

1. vastaanottamalla valtion, kuntien, yritysten ja yksityisten henkilöiden avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, 

2. keräämällä jäsenmaksuja, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous 

3. järjestämällä asianmukaisin luvin arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä 

5. myymällä kannatustuotteita. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Jäsenen hyväksyy hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminta-alalla erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, eikä äänioikeutta. Ainaisjäseniä ovat ennen sääntömuutosta 2021 ainaisjäseneksi hyväksytyt jäsenet. Uusia ainaisjäseniä ei hyväksytä. Henkilöainaisjäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja yhteisöainaisjäsenet ovat kannatusjäseniä. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsenen erottaminen yhdistyksestä vaatii kaksi hallituksen kokousta. Ensimmäisessä kokouksessa hallitus päättää erottamisprosessin aloittamisesta ja varaa asianomaiselle jäsenelle tilaisuuden vastineen antamiseen. Seuraavassa hallituksen kokouksessa hallitus käsittelee jäsenen mahdollisen vastineen ja tekee sen pohjalta päätöksen erottamisesta. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä valituskirjelmän hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Sähköisesti lähetetty dokumentti vastaa kirjallista. 

4§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-7 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kunkin hallituksen jäsenen toimikausi on enintään 4 kautta peräkkäin. Hallitukseen valittavan henkilön on täytynyt olla yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) kalenterivuotta ennen vuosikokousta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee myös muut tarvittavat toimihenkilöt. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallitukset jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksellä on hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. 

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin erikseen. Hallitus voi nimetä myös yhdistyksen toimihenkilön yksin yhdeksi lailliseksi nimenkirjoittajaksi, mikäli yhdistyksen toiminnan sujuvuus sitä vaatii. 

6§ Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava syyskokouksen valitsemalle tilintarkastajalle / varatilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

7§ Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen verkkosivuilla, eri viestintäkanavissa. Kaikille jäsenille lähetetään kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kuittauksella. 

8§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen hallituksen on mahdollistettava etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallituksen tulee valita ja valmistella etäosallistumiskeinot niin, että jäsenillä on riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon. 

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet 

7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Sähköposti katsotaan hyväksytyksi ilmoitukseksi. 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään yhdistyksen varat 2§ mukaisen tarkoituksen edistämiseen. Kohteen tai kohteet määrää purkamisesta päättävä vuosikokous. 

Käytämme palvelussamme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta.
Hyväksymällä evästeet varmistat mm. lomakkeiden toiminnan oikein.
Tarkemman kuvauksen evästeiden käytöstä löydät tietosuojaselosteesta.